Beste Gebruiker,

Fijn dat u voor de dienstverlening van Familystream gekozen heeft. Voordat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in ons systeem en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Familystream hecht waarde aan duidelijkheid en heeft daarom dit privacy beleid opgesteld. Zo weet u  welke gegevens wij van u nodig hebben, waarom wij deze gegevens nodig hebben en wat wij hiermee doen. Op grond van de AVG wordt Familystream aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Definities

Familystream: De besloten vennootschap Familystream B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60559853.

De Gebruiker: De natuurlijk persoon die zich heeft aangemeld om gebruik te maken van de Dienstverlening van Familystream B.V.

De Dienstverlening/ Dienst(-en): De Dienst inhoudende het beschikbaar maken en houden van een webapplicatie waardoor de Gebruiker online muziek kan streamen;

Persoonsgegevens:  Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Website: De website www.familystream.com.

Familystream

Dit privacybeleid van Familystream B.V., hierna “Familystream”, “Wij”, “Onze”, bedrijf voerende aan het adres Schaatsbaan 49, 2992 VW te Barendrecht. Familystream is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 60559853.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens via de website www.familystream.com. Uw Persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, indien nodig, bewaard.

Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze website en niet voor de website van derden.

De persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelen wij? Wij verzamelen de gegevens die u invult op het aanmeldingsformulier op onze Website. Wanneer u zich aanmeldt voor een proefperiode, dan dient u enkel uw naam en e-mailadres in te vullen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze Dienstverlening, anders dan voor een proefperiode, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer van klanten;
 • land;
 • gebruikersnaam en wachtwoord;
 • geboortedatum;
 • het IP-adres en het identificatienummer van de apparatuur waarmee u gebruik maakt van onze dienstverlening;
 • Uw gebruik van de dienstverlening, bestaande uit de beluisterde nummers, artiesten en afspeellijsten;
 • de door u ingevoerde zoekopdrachten;

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Dit gebeurt enkel wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Wat doen wij met uw gegevens?

Alle hierboven genoemde gegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door u gewenste Dienst te kunnen verstrekken. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de Dienstverlening te verbeteren en/of beter in te richten naar uw persoonlijke wensen. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om nieuwe Diensten of producten te ontwikkelen of om met u te communiceren.

De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen Diensten dit verlangen. Uw (persoons- )gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien of veranderd.

Afgezien van bovenstaande kunnen wij uw gegevens tevens delen wanneer dit noodzakelijk is:

 • in een juridische procedure;
 • om de rechten van Familystream te beschermen;
 • om de naleving van onze algemene voorwaarden af te kunnen dwingen, alsmede in geval van beveiligingskwesties of een vermoeden van frauduleus handelen door de Gebruiker.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Familystream. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Familystream.  

De AVG-grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming

Familystream vraagt toestemming aan haar klanten voor het gebruiken van de persoonsgegevens. De klant moet bij de aanmelding namelijk akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van Familystream voordat de klant zich kan aanmelden

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven, door middel van het klikken op het daarvoor bestemde hokje voor akkoord. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: de opdrachtgever verricht een handeling waardoor de toestemming wordt gegeven.

In de gebruiksvoorwaarden wordt de klant duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd. De identiteit van onze organisatie is tevens op de website vermeldt.

Grondslag 2 -  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het aanmaken en in stand houden van een account waarmee de klant muziek kan streamen. 

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijnen

De onderneming voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door Familystream niet verwijderd, maar bewaard ten behoeve van de klant. Wanneer een klant een overeenkomst heractiveert, kan de klant namelijk direct weer van de “oude” gebruikersdata gebruik kunnen maken.

Het register van verwerkingsactiviteiten

Familystream heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar

Wij hebben een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar support@familystream.com. Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren. 

Cookies 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Familystream gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruik wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Familystream heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. In de privacyverklaring van de betreffende bedrijven kunt u zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Familystream en op onze website.  Familystream kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Familystream. Indien u zelf wijzigingen wilt aanbrengen in de gegevens die wij van u verzamelen, dan kunt u dit aangeven via uw instellingen.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!