Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1               Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de Gebruiker en Familystream. Gebruikmaking van de Diensten en/of Producten van Familystream veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2               Privacybeleid: Het document waarin het privacybeleid van Familystream is vastgelegd;

1.3               Service / De Streamingdienst: De Dienst bestaande uit het beschikbaar maken van muziek via streaming;

1.4               Familystream account: De gebruikersgebonden account waarmee gebruik gemaakt kan worden van de Streamingdienst.

1.3         Overeenkomst: iedere Overeenkomst van dienstverlening of andersoortige Overeenkomst die Familystream met de Gebruiker aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende Overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.4         Gebruiker: de natuurlijke persoon die zich bij Familystream heeft aangemeld voor gebruikmaking van de dienstverlening van Familystream;

1.5         Partijen: Familystream en de Gebruiker gezamenlijk; 

1.6         Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Familystream, waaronder begrepen het auteursrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht en het merkenrecht;

1.7         Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.8         Dagen: alle kalenderdagen;

1.9         Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur;

1.10      Overmacht: elke van de wil van Familystream onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Familystream  of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van Familystream niet kan worden gevraagd;

1.11      Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.12      FamilySteam: De besloten vennootschap “Familystream B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60559853.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Familystream ter zake van het gebruik van haar Service/de Steamingdienst, alsmede op rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Familystream zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de Gebruiker en/of om Diensten te leveren. Deze Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle Overeenkomsten met betrekking tot het aanbieden van muziek via de Streamingdienst van Familystream.

2.2         Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de gebruiker ook op andere Overeenkomsten tussen Familystream en de Gebruiker van toepassing zijn.

2.3         Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4         Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5         Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige)Overeenkomsten tussen Familystream en de Gebruiker.

2.6         Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Familystream gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.7         Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 3.1        Een Overeenkomst tussen Familystream en de Gebruiker komt tot stand op het moment dat de Gebruiker akkoord met een abonnement aangeboden door Familystream, of indien Gebruiker gebruikt maakt van een actiecode welke Familystream beschikbaar stelt voor een proefperiode.

3.2         De Overeenkomst tussen Partijen kan slechts tot stand komen wanneer de Gebruiker akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, ten minste 18 jaar oud is.

3.3         Er kan geen Overeenkomst tussen Partijen tot stand komen wanneer de Gebruiker een niet-natuurlijk persoon is, tenzij Familystream hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

3.4         De Gebruiker verklaart alle registratiegegevens die door Gebruiker aan Familystream worden verstrekt volledig juist en naar waarheid zijn. Indien dit niet het geval is, kan Familystream de Gebruiker per direct de toegang tot de Streamingdienst blokkeren.

3.5         Indien de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is Familystream hier niet aan gebonden en wordt Familystream in staat gesteld deze fouten te herstellen.

3.6        Alle opdrachten en/of Overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Familystream gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4. Gebruikmaken van de Streamingdienst

4.1         Wanneer de Gebruiker akkoord gaat met het aanbod van Familystream voor gebruik van de Streamingdienst, krijgt de Gebruiker inloggegevens zodat ingelogd kan worden op het platform van de Streamingdienst.

4.2         Familystream heeft drie soorten abonnementen. Afhankelijk van het abonnement dat de Gebruiker heeft, kan de Gebuiker op twee apparaten of op vier apparaten tegelijkertijd gebruikmaken van de Streamingdienst.

4.3         Een abonnement geldt voor één huishouden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens voor de Streamingdienst aan derden te verstrekken.

4.4         De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van het wachtwoord. De Gebruiker dient Familystream direct op te hoogte te stellen van het verlies en/of diefstal van de inloggegevens, of wanneer de Gebruiker vermoed dat de inloggegevens door derden worden gebruikt.

Artikel 5. Annulering van de overeenkomst

5.1         Familystream behoudt zich het recht voor de Overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren.

5.2         Annulering of wijziging van de Overeenkomst door de Gebruiker, op grond van de wettelijke eisen, geeft Familystream recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1         Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

6.2         Familystream heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Familystream zal de Gebruiker schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

6.3         Indien de Gebruiker de Streamingdienst van Familystream afneemt, dan betaalt de Gebruiker maandelijks via automatische incasso. De Gebruiker is verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende saldo op de aangegeven bankrekening.

6.4        De opdracht tot automatische incasso kan opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.

6.5         Indien de incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is de Gebruiker in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.6         In alle gevallen waarin de Gebruiker jegens Familystream in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:

a.           Familystream is gerechtigd de Streamingdienst per direct te onderbreken of te beëindigen; 

b.           Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de Gebruiker vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Familystream de wettelijke rente verschuldigd, ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar.

d.           De Gebruiker is aan Familystream verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Gebruiker verschuldigd zodra Familystream voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van €40,-.

6.7         De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Voorts zal de Gebruiker van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Familystream in verzuim en gebreke zijn indien de Gebruiker surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.

6.8         Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Familystream  op de Gebruiker beschouwd.

Artikel 7. Overmacht

7.1         Indien Familystream door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Familystream tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker is gehouden.

7.2         Een niet aan Familystream toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

7.3         Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Familystream, noch de Gebruiker de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van Familystream tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Familystream jegens de Gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1         Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Streamingdienst van Familystream behoren toe aan Familystream of van haar licentiegever. Alle handelsnamen, merknamen, beeldmerken, logo’s en domeinnamen zijn exclusieve eigendom van Familystream.

8.2         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de Gebruiker enkel een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie ontvangen voor het gebruik van de Streamingdienst van Familystream. De Gebruiker mag de Streamingdienst enkel persoonlijk en niet-commercieel gebruiken. Deze licentie is geldig totdat de Gebruiker of Familystream de Overeenkomst beëindigd.

8.3         De in 8.2 genoemde licentie verleent geen enkel recht op het gebruik van de in 8.1 genoemde eigendommen van Familystream.

8.4         Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

- content van de Familystream Service te kopiëren, rippen, verveelvoudigen           of openbaar te maken;

- plaatselijke bestanden te importeren op de service van Familystream;

- het wachtwoord ter beschikking te stellen aan anderen of de gebruikersnaam en wachtwoord van anderen te gebruiken;

8.5         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de in artikel 8.2 genoemde licentie enkel voor Nederland.

8.6         Het is de Gebruiker niet toegestaan enige wijzigingen of aanpassingen door te voeren in de Streamingdienst van Familystream.

8.7         Het is de Gebruiker zonder voorafgaande toestemming van Familystream niet toegestaan de naam van Familystream te verwijderen uit de dienst.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1         Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid. Onder vertrouwelijke informatie valt in ieder geval elk schrijven, (programmeer-)code, programma, software en gebruiker gegevens. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van vijf (5) jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen.

9.2         De Gebruiker is niet gerechtigd gegevens die door Familystream ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

9.3.  De partijen zijn niet gebonden aan de in artikel 9.1 en 9.2 genoemde verplichtingen indien:

              - de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij bekend was bij de betreffende partij;

              - de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij publiekelijk bekend was;

              - de betreffende informatie na ontvangst van de andere partij publiekelijk werd;

              - wanneer de betreffende informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden;

              - de partijen beiden toestemming geven tot het openbaar maken van de betreffende informatie.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1      (Persoons)gegevens welke door Familystream van De Gebruiker verwerkt, worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

10.2      Familystream is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Familystream bepaalt de vormen van verwerking van de persoonsgegevens en wijst doel en middelen aan.

10.3      Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

10.4      Familystream zal de persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Unie.

10.5      Familystream zal zich inspannen om voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

10.6      Familystream heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: – Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden; – Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden; – Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen; – Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).

10.7      Familystream staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

10.8      In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Familystream de Gebruiker daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

10.9      In het geval dat een de Gebruiker een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Familystream, dan zal Familystream dit verzoek binnen 14 dagen afhandelen.

10.10    Op alle persoonsgegevens die Familystream van de Gebruiker ontvangt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Familystream zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Gebruiker uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

10.11    De aansprakelijkheid van Familystream als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de AVG, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Familystream ontvangen vergoedingen voor de dienstverlening over het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Familystream voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Familystream. De aansprakelijkheid van Familystream voor indirecte schade is uitgesloten.

10.12    De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Familystream of haar bedrijfsleiding.

10.13    Tenzij nakoming door Familystream blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Familystream wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien de Gebruiker Familystream onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Familystream ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Familystream in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.14    Iedere vordering tot schadevergoeding door de Gebruiker tegen Familystream die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

Artikel 11. Kwaliteit van de diensten

11.1      Familystream zal alle redelijkerwijs van Familystream te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden om de Streamingdienst operationeel te houden. Familystream kan echter geen garantie bieden dat de Streamingdienst te allen tijde beschikbaar zal zijn.

11.2      Familystream zal naar eigen inzicht onderhoud uitvoeren en/of eventuele storingen verhelpen.  

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

12.1       Het gebruik van de Streamingdienst is op eigen risico.

12.2       Familystream is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Familystream kenbaar behoorde te zijn.

12.3       Familystream is niet aansprakelijk voor alle door de Gebruiker geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Familystream, dan wel door Familystream ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

12.4       Familystream is niet aansprakelijk voor verlies, wijziging of beschadiging van data, noch voor het verlies van wachtwoorden door de Gebruiker en/of inbreuk op de dienst door het gebruik van een (te) zwak wachtwoord door de Gebruiker.

12.5       Elke vordering op Familystream verjaard na verloop van twaalf (12) maanden nadat deze opeisbaar is geworden.

12.6       De Gebruiker vrijwaart Familystream van enige (product-)aansprakelijkheid bij derden ten gevolge van een defect/tekortkoming in de Streamingdienst van Familystream.

12.7       Indien Familystream, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Familystream voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst of twee maal het factuurbedrag van het totaal van de afgelopen 3 maanden, zulks te allen tijde met een maximum van € 2.500,-.

12.8       De Gebruiker vrijwaart Familystream tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Familystream krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

Artikel 13. Opschortingsrecht

13.1      Indien de Gebruiker niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Familystream gesloten , wordt de Gebruiker geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Familystream het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan.

13.2      De Gebruiker is gehouden Familystream onmiddellijk te informeren indien sprake is van overmacht op basis waarvan de Gebruiker zijn verplichtingen jegens Familystream niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie dat voor Familystream van belang is.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1       Indien Familystream haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeengekomen Overeenkomst(-en).

14.2       Het staat Familystream vrij haar rechten en plichten op grond van de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De instemming van de Gebruiker is hiervoor niet vereist.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1       Op alle met Familystream gesloten Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2       Bij enig geschil ten gevolge van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 16. Wijziging

16.1       Familystream is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Familystream zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn. 

Artikel 17. Inwerkingtreding

17.1       Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-07-2017.   

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

18.1      Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

18.2       Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3       Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.